سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم پناهپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
زهره حسین میرزایی بنی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

چکیده:

در حال حاضر تولید کود کمپوست از زبالههای شهری به عنوان یک راه حل مناسب جهت مدیریت پسماندهای خانگی استفاده میشود. طی این فرایند روزانه مقدار قابل توجهی شیرابه تولید میگردد که دارای مقادیر بالایی از مواد آلی و عناصر غذائی مورد نیاز گیاهان است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد شیرابه کمپوست برEC ،pH و مواد آلی خاک در یک طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی و سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای اصلی شامل N آبیاری با آب چاه منطقه به عنوان شاهد :I تناوب آبیاری با شیرابه و آب چاه :C اختلاط شیرابه و آب چاه ( ۲۵ درصد شیرابه + ۷۵ درصد آب معمولی چاه ) و تیمارهای فرعی شامل :S آبیاری قطرهای سطحی و :SS آبیاری قطرهای زیر سطحی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنیداری در سطح یک درصد بین تیمارهای تناوب و اختلاط با تیمار شاهد از نظر کاهش ،pH افزایش شوری و همچنین افزایش مواد آلی به خاک وجود دارد و این افزایش متناسب با مقدار شیرابه اضافه شده به خاک افزایش یافت و این افزایش در تیمار اختلاط بیشتراز تیمار تناوب بود. بنابراین از آنجایی که ایجاد pH اسیدی باعث افزایش قابلیت جذب برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر، آهن، روی، مس و منگنز میشوند و از طرفی افزایش مواد آلی نیز باعث بهبود بسیاری از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک می گردد کاربرد شیرابه زباله با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی بصورت تصفیه شده در کمربندهای سبز اطراف شهرها به عنوان کود مایع توصیه می گردد.