سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز فارغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ورهرام رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
احمد رزبان حقیقی – مربی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خسروشهر، استان آذربایجان شرقی

چکیده:

یکی از کاربردهای وسیع ستیوژنتیک، ارزیابی تاخیر عوامل محیطی در کروموزوم ها است. در این پژوهش جهت بررسی اثر شوک گرمایی بر روی تغییرات کروموزومی گیاه ماشک گل خوشه ای، تعدادی از بذور در آب در حال جوش ۹۰ درجه سانتی گراد داخل بن ماری به مدت ۳ دقیقه جوشانده شدند. سپس سلول های نوک مریستم ریشه هر دو نوع بذر(طبیعی و تحت شوک گرما) مورد مطالعه متافاز میتوز قرار گرفتند. گیاه در حالت طبیعی، دیپلوئید با عدد کروموزومی پایه (۲n=2x=14) x =7 است. مطالعات سیتوژنتیکی بذور تحت شوک گرما،بیانگر حالت میکسوپلوئیدی بوود. طوریکه در یک ریشه، سلول های دیپلوئید و انیوپلوئید و تتراپلوئید مشاهده گردیدند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمار طبیعی و تحت شوک گرما در حالت دیپلوئید،بیانگر افزایش طول کروموزوم ها و افزایش مقدار ژنوم بود. در سلول های تتراپلوئید تغییری از لحاظ اندازه کروموزومی نسبت به حالت طبیعی مشاهده نشد و تنها تعداد کروموزوم ها دو برابر شده بود.(۲n=4x=28) همچنین مطالعات و بررسی برخی صفات مورفولوژیکی، حاکی از تفاوت معنی دار ارتفاع گیاهان تحت شوک گرما نسبت به گیاهان طبیعی بود.