سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر افشار جهانشاهی – شهرکرد کیلومتر ۲ جاده سامان – دانشگاه شهرکرد – دانشکده مهندسی
مجتبی بیگ زاده عباسی – سیرجان کیلومتر ۱ جاده نجف شهر – دانشگاه صنعتی سیرجان – دانشکده مهندسی
محمدرضا بیگ زاده عباسی – تهران – دانشگاه صنعتی شریف– دانشکده مهندسی
غضنفر افشارجهانشاهی – سیرجان کیلومتر ۱ جاده نجف شهر – آموزش عالی کرانی

چکیده:

خواص مکانیکی و فیزیکی عالی نانولولههای کربنی به همراه چگالی پایین-شان، آنها را به عنوان یک گزینه عالی برای استحکامدهی کامپوزیتها معرفی کرده است. ارزیابی خواص موثر چنین موادی در مقیاس نانو، کاری بسیار دشوار میباشد. شبیهسازی این مواد با روشهای دینامیک مولکولی و مکانیک محیطهای پیوسته میتواند نقش موثری را در توسعه این مواد جدید ایفا کند. در حال حاضر به نظر میرسدکه نظریه مکانیک محیطهای پیوسته میتواند تنها روش عملی برای چنین بررسیهایی باشد. در این مقاله تاثیر شعاع نانولولههای کربنی اعم از کوتاه و بلند بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده بوسیله آنها، بر اساس نظریه مکانیک محیط- های پیوسته و اجزاء محدود بررسی شده است و در نهایت نتایج بدست آمده برای این دو نانولوله با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان میدهد که با افزایش شعاع نانولوله کربنی، چه کوتاه باشد چه بلند، مدولهای یانگ کامپوزیت- های تقویت شده بوسیله آنها افزایش مییابند و مقادیر بدست آمده برای مدولهای نانولولههای بلند از مقادیر متناظر بدست آمده برای نانولولههای کوتاه بیشتر است که این بیانگر مقاوم بودن نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولولههای بلند نسبت به نانولولههای کوتاه است و اهمیت استفاده از نانولولههای بلند را آشکار میکند.