سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ایزدبخش – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فا
علیرضا خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی گاز و پتروشیمی، دا
حسین رهیده – مربی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج ف

چکیده:

در این پژوهش، تبدیل متانول به الفینهای سبک با کاتالیست ساپو ۳۳ مدل سازی و شبیه سازی شدده است برای پیش بینی افت فعالیت کاتالیست از روابط مبتنی بر نظریه تراوش در روابدط موازنده مدرس استفاده شدهاست نتایج این شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی توافق بسیار خوبی نشان داد و ثابتهای سرعت واکنش – های مدل سینتیکی بدست آمدند نتایج حاصل از بررسی اثر پارامترهای فشار، انددازه دانده کاتالیست، سرعتفضایی و غلظت گاز خنثی همراه با خوراک نشان داد که تغییر این پارامترها ضخامت جبهه واکنش و شیب افت فعالیت بستر را تحت تاثیر قرار می دهند همچنین نتایج شبیه سازی نشان داد، افزایش فشار و کداهش میدزان گاز خنثی مومب افزایش شیب افت فعالیت راکتور شده و زمان پیدایش آن را تسریع می کند