سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لنا لیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
محمدرضا فاضلی – دانشیار- گروه کنترل دارو وغذا- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی ته
نسرین صمدی – استادیار- گروه کنترل دارو وغذا- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی ته
علی لیامی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

لاکتوباسیلوس‌ها جنسی از باکتری‌های میکرو آئروفیل یا بی هوازی اختیاری و گرم مثبت هستند. این باکتری‌ها قسمت بزرگی از باکتری های اسید لاکتیک را تشکیل می‌دهند و اسید‌لاکتیک را به لاکتوز و قند های دیگر تبدیل می‌کنند. تحریک سیستم ایمنی، تولید هیدروژن پر اکسید, تولید باکتریوسین و اسیدهای آلی از جمله مکانیسم‌های ضد میکروبی لاکتوباسیلوس ها می‌باشد. در این تحقیق با جدا سازی و شناسایی چهار گونه و یک زیر کونه از لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی منطقه بانه, اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستی این گونه ها بر ضد پاتوژنهای روده‌ای بررسی شده است.برای این منظور از محیط MRS براث و آگار استفاده شد. هر یک از سویه های لاکتوباسیلوس جداگانه در MRS براث کشت داده شد و پس از ۴۸ ساعت رشد در شرایط بی هوازی و در دمای°۳۷ سانتی گراد، با استفاده ار سانتریفیوژ, مایع رویی (سوپرناتانت ) هر یک از سویه ها جدا گردید. سپس با استفاده از روش چاهک و تلفیق دو به دوی سوپرناتانت هر کدام از نمونه‌های لاکتوباسیلوس با یکدیگر اثرات ضد میکروبی این‌ها در ۲۴ ,۴۸ و ۷۲ ساعت روی پاتوژن‌های روده ای E. coli و سالمونلا بررسی گردید. پس از ثبت نتایج به صورت جدول و نمودار بیشترین تاثیر را سویه های L. delbruckeii به همراه L. acidophilus و L. sakei به همراه L. acidophilus برای هر دو پاتوژن E. coli و سالمونلا داشتند. پس از مقایسه با نمونه های شاهد نیز مشخص شد که بیشترین میزان قطر هاله مربوط به L. sakei و L. acidophilus است. اثرات ضد میکروبی هر یک از لاکتوباسیلوس‌ها به تنهایی بر روی پاتوژن های روده ای شناخته شده است. در این تحقیق با استفاده از روش چاهک و بررسی در ساعات مختلف اثرات خفیف سینرژیستی بین برخی گونه های این باکتری در مقابل E. coli و سالمونلا نیز به اثبات رسید.