سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد مهرتاش – کارشناس ارشد مهندسی مواد، ریخته گری، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دیواندری – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روش ریخته گری با فومفداشونده یکی از روشهای ریخته گری است که بهدلیل داشتن مزایای متعدد، از حدود سال ۱۹۵۰ تا کنون مورد توجه بسیاری از صنایع قرارگرفته و پیشرفتهای بسیاری داشتهاست. یکی از ویژگیهای این روش، امکان قراردادن الیاف یا ذره یا در واقع مغزه -۲۰ و ۲۵ میلی- ، گذاری و سپس انجام عملیات ریخته گریاست. در این تحقیق، سیم منیزیم به قطر ۳میلیمتردر مدل پلیاستیرنی با قطرهای ۱۵ متری قراردادهشد و ذوبریزی در دمای ۱۴۲۰ درجهسانتیگراد انجامشد. نتایج نشاندادکه کسرمساحتداکتیلشده با افزایش درصد ماده – کرویساز در هریک از نمونهها افزایشمییابد. همچنین با دورشدن از راهباره، درصد مساحتداکتیل شده کاهش می یابد. قراردادن مغزه منیزیمی در مدل فومی سببمیشود که نواحی داکتیلشده، به صورت جزایر نامنظم پراکنده ایجادشود و این موضوع می تواند نتیجه وجود جریانهای همرفتی در مذاب باشد