سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا پرنده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،
غلامرضا زمانی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صادق بهامین – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

نخود دومین گیاه مهم ازگروه حبوبات است که دارای پروتئینی با کیفیت بالا بوده و نقش عمده ای در افزایش نیتروژن خاک دارداین گیاه حساس به شوری است و با توجه به اینکه بخش وسیعی از اراضی کشورمان شور بوده لازم است تا حد امکان تدابیر لازمجهت جلوگیری از کاهش عملکرد آن به عمل آید. در این راستا یکی از عناصری که میتواند با بهبود وضعیت آب گیاه، اثرات شوری را تعدیل نماید سیلیسیم است. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شوری خاک با سه سطح ۱و۳و۶ دسی زیمنس بر متر و سیلیکات سدیم با سه سطح صفر، ۰/۵ و۱میلیمولار بودند. نتایج نشان داد که شوری تأثیر معنیداری بر تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در متر مربع، وزن صد دانه، عملکرد دانه و ماده خشک داشت، بطوریکه افزایش سطح شوری منجر به کاهشمقدار این صفات شد. کمترین عملکرد دانه در حالت شوری ۶ دسی زیمنس بر متر به مقدار ۵۵/۱گرم در متر مربع بدست آمد.