سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
عبدالحسین رضایی نژاد – استادیارگروه علوم باغبانی
محمد فیضیان – استادیارگروه خاک شناسی

چکیده:

شوری یکی از تنش های غیر زیستی مهم محدود کننده ی رشد گیاهان می باشد. شوری آب و خاک از مشکلات درحال افزایش جهاناست که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. سیلیسیم دومین عنصر فراوان پوسته زمین پس از اکسیژن می باشد که یکیاز عناصر مفید است که بر رشد و سلامت گیاه تاثیر دارد و در مقاومت به تنش گیاهان موثر است. به منظور بررسی اثر شوری وسیلیسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی شمعدانی معطر (.Pelargonium graveolens L)، آزمایشی گلدانیدر سال ۱۳۹۳ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا گردید.فاکتور A شامل هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید کلسیم در سه سطح ۱/۸ ، ۴ و ۶ د سی زیمنس بر متر و فاکتور Bسیلیسیک اسید در سه سطح ۰ ، ۰/۵ و ۱ میلی مولار بود. قلمه های ریشه دار شده به صورت هیدروپونیک درماسه کشت شده و بعد ازاستقرار گیاهان تیمارها به همراه محلول غذایی اعمال گردید. نتایج حا صل از بررسی ها نشان داد که افزایش سطوح شوری باعثکاهش رنگدانه های فتوسنتزی مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها شد و میزان پرولین تحت تنش افزایش یافت و کاربرد سیلیسیک اسیدموجب افزایش رنگدانه های فتوسنتزی شده اما تأثیر معنی داری بر میزان کاروتنوییدها ایجاد نکرد ولی میزان پرولین کاهش یافت کهاین نتایج نشان دهنده ی نقش سیلیسیم در القای مقاومت به تنش شوری است.