سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال احمدالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
حیدر طایفه رضایی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

به منظور بررسی سود واحد سطح و سود منطقهای در سیستم های آبیاری قطرهای نواری و نشتی در زراعت ذرت دان های رقم SC 704آزمایشی در قالب طرح کرت های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال ۸۵-۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به اجرا در آمد. فاکتور عمودی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح ۸۰، ۱۰۰ ، ۱۲۰ درصد نیاز آبی با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری ( تیپ) و ۱۰۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری نشتی و فاکتور افقی آرایش کاشت ب ه صورت کشت یک و دو ردیفه و فاکتور فرعی تراکم شامل سه سطح ۷۵ ، ۹۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار بود. در این تحقیق تاثیر عوامل بر سود واحد سطح و سود منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از اجرای پروژه در دو سال متوالی نشان داد که در مقایسه میانگین های سود واحد سطح برای تیمار آب سطوح آبیاری تیپ ۱۰۰ درصد، ۱۲۰ درصد و نشتی در یک کلاس قرار گرفتند اما به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و امکان تخصیص آب صرفهجویی شده برای سایر اراضی منطقه، سطح آ بیاری تیپ ۱۲۰ درصد با مقدار۳/۸۳۳ میلیون تومان در مقایسه میانگینهای سود منطقه ای در صدر و کلاسA قرار گرفت . سطح آبیاری تیپ ۱۰۰ درصد با مقدار ۳/۸۲۷ میلیون تومان دارای سود منطقه ای بسیار نزدیک به تیمار آبیاری تیپ ۱۲۰ درصد بود، لذا می توان سطح ۱۰۰ درصد را بکار برد . مقایسه میانگینهای سود واحد سطح برای اثر متقابل تیمارهای آب یاری و ردیف کاشت و تراکم کشت نشان داد که اثر متقابل سطوح تیپ ۱۲۰ درصد و کاشت دو ردیفه و تراکم کشت ۱۰۵ هزار بوته در هکتار با۳/۱۴ میلیون تومان در کلاسA قرار گرفت