سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت احمدی – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه
مصطفی قهرمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
وحید رضاوردی نژاد – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

نیروی زیر فشار حاصل از نشت آب از پی سدهای انحرافی از عوامل مهم ناپایداری و تاثیر گذار در طراحی اینگونه سازهها میباشد. یکی از روشهای کنترل نیروی زیرفشار استفاده از سیستم زهکش در زیر این سازه میباشد. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل مسئله نشتSEEP/Wمقدار نیروی زیرفشار وارد بر یک سد انحرافی همراه با سپرهای عمودی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که وجود یک سیستم زهکشی زیر سطحی در هر نقطه از زیر بدنه سد میتواند نیروی زیرفشار را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. همچنین بررسیهای تحقیق نشان داد که بهترین موقعیت سیستم زهکش و سپر پایین دست به منظور کاهش نیروی زیر فشار به ترتیب برابربا فاصلهL1/3 از پاشنه سدو۰٫۲۸L طول مقطع عرضی سد L) از پنجه سد میباشد