سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
ایرج کهساری – پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
علی سیف زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران – لویزان
علی صابری مقدم – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران-لویزان

چکیده:

نانوذرات فیوم سیلیکا در تهیهی ژل کاربرد گستردهای داشته و سطح ویژهی بالای این نانوذرات، اثر بسزایی درتشکیل ساختار ژلی دارد. افزودن این ذرات به مایع سیالی غیرنیو تنی ایجاد م یکند که رفتار این سیال برفرآیندهای احتراق، اتمایز کردن و جریان یافتن پیشرانهی ژل اثرگذار است. در این تحقیق، اثر متغیرهای سیستم اختلاط جامد -مایع برخواص رئولوژیکی ژل نیترومتان/ نانوذرات فیوم سیلیکا بررسی شده است. نتایج نشان دادندکه سرعت مخلوط کردن و مدت زمان تهیه ژل در یک میزان ژلکنندهی ثابت ( ۵% وزنی از فیوم سیلیکا ) بر خواص رئولوژیکی ژل نیترومتان، نحوهی جریان یافتن، همگنی، پراکندگی نانوذرات در محیط مایع و پایداری ژلاثرگذارند. لازم به ذکر است که تمامی نانوژلهای نیترومتان سیالاتی دارای خاصیت نازک شوندگی برشی بود ه واثر سرعت برش بر رفتار رئولوژیکی آنها انکار ناپذیر بود