سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده انسیه رستگار فاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمجید مجتهدی – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
محمدسعید عبایی – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مسلم غضنفری – لابراتور تحقیقات و توسعه شرکت هنکل پاک وش

چکیده:

دراین پژوهش اثرات دو خنثی کننده دی اتانل آمین و سود برمخلوط آلکیل بنزن سولفونیک اسید و سدیم لوریل اتر سولفات با استفاده از خواص سطحی به همراه پارامترهای مشخصه آن مورد بررسی قرارگرفته است خواصفیزیکی مانند دمای کدورت و ویسکوزیته برای تامین نیازهای مصرف کننده و خواص کاربردی چون ارتفاع کف و آزمون کارایی با استفاده از روش بشقاب شویی طبق استاندارد ملی ایران انجام گرفت آزمون تعین خواص سطحی به منظور تعیین کشش سطحی با استفاده از روش حلقه و دستگاه تانسیومتر صورت پذیرفت نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از مخلوط ۳ به ۱ دی اتانل آمین و سود مناسب ترین ترکیب برای سیستمهای شوینده مایع را بدست میدهد.