سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فواد معزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دلیر ناصرآبادی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد سنندج
هیرش سلطانپناه – استادیار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

یکی از اولویت های سرمایه گذاری در بسیاری از واحدهای تجاری توجه به میزان سود تقسیم شده شرکت ها می باشد. سود تقسیمی شرکت ها نیز تحت تأثیر عملکرد مدیریت و یکی از مسائل مهم در باطدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار می باشد و همچنین چگونگی استفاده از منابع واحد تجاری و در نهایت سیاست هیئت مدیره در خصوص میزان نگهداشت یا توزیع سود است، از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است که سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند. این تحقیق که بین ۵۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴ انجام گرفته به بررسی تأثیرات سود تقسیمی، سود ویژه، سود انباشته شرکت و اندوخته های شرکت و تغییرات آنها بر بازده غیر عادی آتی سهام پرداخته است. در نهایت نتایج حاصل از یافته های تحقیق که با استفاده از روش رگرسیون خطی و آزمون های آماری F و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر تأئید فرضیه های تحقیق بوده است که بر اساس آن سود تقسیمی، اندوخته شرکت، سود انباشته به ترتیب دارای بیشترین اثر گ ذاری بوده است؛ اما سود ویژه نتوانسته جایگاهی برای تأثیر گذاری در بین متغیرهای دیگر داشته باشد. یعنی اینکه اطلاعات سود تقسیمی و اندوخته شرکت و سود انباشته می تواند محتوای اطلاعاتی مناسب در خصوص پیش بینی و کسب بازده آتی سهام باشد و قدرت تفسیر کنندگی وضعیت یک شرکت و پیش بینی وضعیت آتی آن را دارا می باشد.