سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فواد معزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد برجرد
دلیر ناصرآبادی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد سنندج
هیرش سلطانپناه – استادیار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

یکی از اولویت های سرمای هگذاری در بسیاری از واحدهای تجاری توجه به میزان سود تقسیم شده شرک تها م یباشد. سود تقسیمی شرکت ها نیز تحت تأثیر عملکرد مدیریت و یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمای هگذاری برای سرمای هگذار م یباشد و همچنین چگونگی استفاده از منابع واحد تجاری و در نهایت سیاست هیأت مدیره درخصوص میزان نگهداشت یا توزیع سود است، از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است که  . سرمای هگذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند ۱۳۸۴ انجام گرفته به – این تحقیق که بین ۵۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی ۱۳۸۸ بررسی تأثیرات سود تقسیمی، سود ویژه، سود انباشته شرکت و اندوخته های شرکت و تغییرات آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام پرداخته است. در نهایت نتایج حاصل از یافته های تحقیق که با استفاده از روش رگرسیون خطی و آزمون های آماری F و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر تأیید فرضیه های تحقیق بوده است که براساس آن سود تقسیمی، اندوخته شرکت، سود انباشته به ترتیب دارای بیشترین اثرگذاری بوده است؛ اما سود ویژه نتوانسته جایگاهی برای تأثیرگذاری در بین متغیرهای دیگر داشته باشد یعنی اینکه اطلاعات سود تقسیمی و اندوخته شرکت و سود انباشته می تواند محتوای اطلاعاتی مناسبی درخصوص پیش بینی و کسب بازده آتی سهام باشد و قدرت تفسیرکنندگی وضعیت یک شرکت و پیش بینی وضعیت آتی آن را دارا می باشد.