سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی موسویون – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عباس حزباوی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر سوئیپ پره نازل توربین بر روی عملکرد توربینگازی به صورت عددی بررسی شده است هدف از این پژوهشافزایش راندمان و توان توربین با توجه به تغییر شکل هندسه پرهنازل توربین (سوئیپ دادن پره نازل) می یاشد در گام اول، صحتسنجی نتایج شبیه سازی عددی با توجه به نتایج حاصل از تستتجربی پره ردیف چهار توربین هانوفر انجام گردید. پس از اعتبارسنجی و اطمینان از صحت روش عددی منتخب، با تغییر شرایطمرزی مناسب، توربین آزمایشگاهی را به یک توربین با شرایط کارکردواقعی با استفاده از روش تشابه ابعادی تبدیل کرده سپس به بررسیو تحلیل اثر سوئیپ پره نازل با استفاده از نرم افزار سی اف ایکسپرداخته شد. در این نرم افزار، معادلات جریان تراکم پذیر بر اساسروش فشار مبنا، با مدل آشفتگی انتقال تنش برشی حل می شود.نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان می دهید که، سوئیپ پره درجهت ربع دوم و چهار محور مختصات، باعث افزایش راندمان و توانتوربین گازی می شود.