سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهاشم عسکریه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
محمد ارحامی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بر اساس اکثر مطالعات انجام شده، خودروها خصوصا وسایل نقلیه سبک، عامل اصلی انتشار بسیاری از آلاینده های معیار در تهران می باشند. متاسفانه علی رغم تلاش های انجام شده، کماکان آمار و ارقام بیانگر وخامت اوضاع آلودگی هوا در شهر می باشد. علاوه بر تعداد سفرها، شرایط ناوگان حمل و نقل و استفاده از خودروها از قبیل سن خودروها، سرعت حرکت آن ها در سیستم حمل و نقل، دما و فشار محیط، نوع سوخت مصرفی و نوع خودروها بر میزان انتشار خودروها تاثیر گذار می باشند. در مطالعه حاضر اثر توام دو مورد از عوامل فوق شامل سن خودروها و کیفیت سوخت مصرفی بر انتشار آلاینده های CO, HCو NOx از خودروهای سبک در تهران بررسی می گردد. مدل های مختلفی مانند MOBILE و COPERT در مراکز تحقیقاتی با هدف تخمین انتشار توسعه داده شده اند و مبنای این مدل ها داده های آزمایشگاهی می باشند. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از نتایج فعالیت این مراکز به بررسی اثر سن خودروها و کیفیت سوخت مصرفی بر انتشار خودروها برای شرایط ترافیکی شهر تهران پرداخته شود. این روند محاسبه را می توان راهی برای دست یافتن به تخمین مناسبی از انتشار آلاینده ها بدون صرف هزینهانجام آزمایش های مرتبط تلقی نمود. براساس نتایج این تحقیق، میزان متوسط انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری شهر تهران درحد استاندارد اولیه خودروهای سواری اروپا Pre ECE می باشد. همچنین در صورت استفاده از بنزین با کیفیت سال ۱۹۹۶ اروپا به جای بنزین کنونی ارائه شده در کشور، میزان انتشار آلاینده هایCO، NOx و HC از خودروهای سواری به ترتیب ۳۱%، ۳۴% و ۵۴% کاهش می یابد. میزان انتشار CO، NOx و HC در اثر سن و استهلاک خودروها، به ترتیب تا ۹۰%، ۱۲۰% و ۱۰۰% افزایش می یابد