سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینب ابراهیمی – دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ای
مهدی خوش نمک – دانش پژوه موسسه غیرانتفاعی خزر محمود آباد
مریم قیاسی – بخش بهداشت و بیماریها،پژوهشکده اکولوژی دریا خزر_ایران
عباس بزرگنیا – استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

در این پژوهش جهت بررسی اثر سنین مختلف بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان از تعداد ۸۵ قطعه ماهی به ظاهر سالم پرورش یافته در کارگاه مدار بسته پرورش قزل الا کشت و صنعت کوهستان طلایی واقع در جاده فیروز کوه و ۳کیلومتری جاده سمنان در سنین ۲/۵ (۵۰ گرم)۳/۵–۳(۱۵۰ گرم)۴/۵(۲۵۰ گرم)۶ (۳۵۰ گرم)۷/۵(۴۵۰ گرم)ماهگی (از هز سن ۱۵ قطعه)از ناحیه ساقه دمی خونگیری شده و جهت بررسی به روش استاندارد و ازمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند در این تخقیق مواردی از قبیل هموگلبین گلبول قرمز هماتوکریت اندیس های گلبولی MCV MCH،گلبول سفید نوتروفیل ائوزونوفیل لنفوسیت مونوسیت و از پارامترهای بیوشیمیایی مواردی شامل گلوکز کلسترول تری گلیسیریند آسپارات آمینو از AST آلانین آمینو ترانسفر از ALT توتال پروتئین آهبومین کلسیم و فسفر مورد بررسی و داده ها ی حاصل به وسیله نرم افزار SPSS.17 در صورت نرمال بودن ار ازمون واریانس یک طرفه و تست دانکن در سطح اطمینان ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند نتایج به دست امده از این پژوهش نشان داد که با افزایش سن تعداد گلبوب قرمز افزایش یافته بطوریکه کمترین میزان مربوط به ۲/۵ (۵ ۰گرم) ماهگی بوده است نتایج حاصل در مورد هموگلبین مانند گلبول قرمز بود اما هماتوکریت با افزایش سن میزان ان افزایش یافت در اندیس های گلبولی MCV,MCH و همچنین گلبول سفید تفاوت معنی دار مشاهده نشد۰/۰۵<P با افزایش سن میزان نوترفیل افزایش و در ائوزوئوفیل در گروههای سنی ۲/۵(۵۰گرم) و ۶ (۳۵۰ گرم) ماهگی اختلاف معنی دار مشاهده شد (۰/۰۵>P) اما در میزان لنفوسیت و منوسیت اختلاف معنی داری وجود نداشت(۰/۰۵<p) در بررسی شیمیایی پارامترها با افزایش سن میزان گلوکز کلسترول تری گلیسیرید AST توتال پروتئین آلبومین افزایش یافته بود.