سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرمان عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از اسانسها و عصاره های گیاهی همچون Eucalypto1 به عنوان جایگزینی مناسب برای سموم تدخینی شیمیایی، در حال توسعه روز افزون است. در تحقیق حاضر سمیت تدخینی این عصاره علیه مرحله بالغ دو حشره Tribolium castaneum و Rhizopertha dominica مورد بررسی قرار گرفته است. پرورش حشرات در دمای ۱±۲۶ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد انجام گرفت. آزمایشات در تاریکی و در دمای ۱±۲۶ درجه سانتیگراد بر روی حشرات بالغ صورت گرفت. آزمایش بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقادیر LC50 و LC95 عصاره Eucalypto1 به ترتیب برای T. casteneum برابر با ۱۱۲ /۱۳ μl/lair و μl/lair36/698 و برای R. dominica به ترتیب برابر هستند با ۸۶۷/ μl/lair10 و ۲۶۸/ μl/lair29 میباشند.