سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از اسانسها و عصاره های گیاهی همچون ۱,۸- Cineole به عنوان جایگزینی مناسب برای سموم تدخینی شیمیایی، در حال توسعه روز افزون است. در تحقیق حاضر سمیت تدخینی این عصاره علیه مرحله بالغ دو حشره سرخرطومی برنج، Sitophilus oryzae و سوسک توتون، Lasioderma serricorne مورد بررسی قرار گرفته است. پرورش حشرات در دمای ۱±۲۶ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵±۲۶ درصد انجام گرفت. آزمایشات در تاریکی و در دمای ۱±۲۶ درجه سانتی گراد بر روی حشرات بالغ صورت گرفت. آزمایش بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید. نتایج نشان میدهد که مقادیر LC50 و LC95 عصاره Cineole -8و۱ به ترتیب برای حشرات S. oryzae برابر با μl/lair 20/082 و μl/lair 71/95 و برای L. serricorne به ترتیب برابر با μl/lair 14/869 و μl/lair 45/361 میباشند