سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی قهساره – دانشجوی سابق کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزست
مجید شاه مرادی – دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه شیراز
حسن صالحی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) یکی از گونههای چمن فصل گرم است. از ویژگیهای آن مقاومت به خشکی شوری و گرما بوده و پاخوری و پوشش دهی آن عالی است. مهمترین عیب آن زرد شدن در پاییز تا بهار (خفتگی زمستانه ) میباشد. این چمن در فصل زمستان با کاهش دما به رنگ زرد تا قهوهای درآمده و تراکم آن کاهش مییابد. آزمایشی با استفاده از کود اوره به منظور برطرف کردن کلروز زمستانه انجام شد. آزمایش به مدت ۶ ماه در زمین ورزشی فوتبال دانشگاه رامین، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل ۰ (شاهد)، ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ گرم نیتروژن در متر مربع بود. شاخصهای مورد بررسی شامل میزان کلروفیل، درصد ماده خشک ریشه و شاخساره، وزن تر و خشک ریشه و تعداد پنجه بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار ۱۰ گرم نیتروژن در متر مربع نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری در جلوگیری از خفتگی چمن مؤثر بوده و روی دیگر شاخصهای رشد اثر مطلوب داشت.