سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احمدی صنوبری – دانش آموخته و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی
امید احمدی صنوبری –
شاهرخ صادقی مقدم –
آرام احمدی صنوبری – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل بر خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی گوشت مرغ، ۱۶۱ قطعه جوجه گوشتی یکروزه نژادراس ۳۱۳ ، به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار و ۱۱ پرنده در هر واحد آزمایشی استفاده گردید. در دوره آغازین ) ۱ – ۲۱ روزگی( و رشد – ۴۲ ۲۱ روزگی( از ۴ تیمار آزمایشی شامل تیمار ۱( جیره بدون پودر زنجبیل)شاهد(، تیمار ۲( حاوی ۱٫۲ درصد پودر زنجبیل، تیمار ۳( حاوی ۱٫۴ ( درصد پودر زنجبیل و تیمار ۴( حاوی ۱٫۶ درصد پودر زنجبیل استفاده شد. بعد از اتمام دوره پرورش از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه گوشتی انتخاب و به روش قطع گردن کشتار گردیدند. لاشه ها به صورت کاملاً بهداشتی پرکنی و تمیز گردیدند. طی مرحله پخت بدون هیچ افزودنی از گوشت های مورد نظر، کباب تهیه گردید. ارزیابی ظاهری گوشت خام و ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی گوشت پخته شده نمونه های مورد آزمایش با استفاده از روش تست هدونیک (Hedonic test) انجام شد. نتایج نشان داد که رنگ پوست گوشت تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار گرفته و اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید) ۱٫۱۰ P< (. در خصوص سلامت پوست لاشه مرغ ها اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید) ۱٫۱۰ P< (. مقایسه تغییرات شاخص های رنگ گوشت، وضعیت رشد ماهیچه ها و سلامت بافت های بدن و کوفتگی گوشت اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی را نشان نداد ) ۱٫۱۰ P> (. اختلاف معنی داری بین چربی لاشه تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید) ۱٫۱۰ P< (. امتیازات کسب شده مربوط به ویژگی شکل ظاهری گوشت های پخته شده بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان داد) ۱٫۱۰ P< (. داده های مربوط به تردی بافت گوشت مرغ، شاخص احساس دهانی و حس چشایی اختلاف معنی داری را بین تیمارهای آزمایشی نشان داد) ۱٫۱۰ P< (. اطلاعات مربوط به شاخص عطر و بو گوشت مرغ پخته شده ختلاف معنی داری را بین تیمارهای آزمایشی نشان داد) ۱٫۱۰ P< (. با توجه به نتایج تحقیق حاضر استفادهاز پودر زنجبیل در تغذیه طیور، سبب بازار پسندی و طعم بهتر در گوشت تولیدی می گردد. با توجه به اینکه پودر زنجبیل سبب کاهش کلسترول می گردد و نظر به نتایج حاصل از این پژوهش استفاده از سطح ۱٫۲ درصد پودر زنجبیل در جیره جوجه های گوشتی جهت افزایش شاخص های ارگانولپتیکی و ظاهری گوشت مرغ پیشنهاد می گردد.