سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سید مظفر مهدیخواه – هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمد رضا پور علمی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

به منظور بررسی اثر پروبیوتیک برروی سیستم ایمنی جوجههای گوشتی، آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار ۲۵ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۳۹ روز به اجرا شد. سطوح مختلف پروبیوتیک در دوره آغازین صفر ، ۰/۵ ، ۱ و ۱/۵ کیلوگرم / تن ، رشد (صفر ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۷۵۰ گرم/تن) و پایانی (صفر ، ۱۲۵ ، ۲۵۰ و ۳۷۵ گرم/تن) بود. در طول دور آزمایش افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی به طور هفتگی اندازهگیری شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد اعمال جیر حاوی پروبیوتیک باعث بهبود در افزایش وزن زنده در تیمار ۵ نسبت به سایر تیمارها از نظر عددی گردید (فرمول در متن اصلی مقاله) از نظر میزان خوراک مصرفی، بین تیمارها تفاوت معنیداری مشاهده نشد (فرمول در متن اصلی مقاله) از لحاظ صفت ضریب تبدیل غذایی در کل دور پرورش تیمار ۵ که بیشترین پروبیوتیک را مصرف کرده بود تفاوت معنیداری با تیمار ۲ که کمترین میزان پروبیوتیک را مصرف کرده بود نشان داد، همچنین در سن ۲۸ روزگی تیمار ۲ دارای تفاوت معنیداری با تیمارهای۳ و ۴ بود (فرمول در متن اصلی مقاله) تیمارهای آزمایشی تاثیر معنیداری بر روی شاخص تولید نداشتند (فرمول در متن اصلی مقاله)