سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه شیخلر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دان
محسن کافی – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی نیکبخت – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به نقش محدود کنندهی خشکی، در کشت چمن و وجود گزارشاتی مبنی بر بهبود مقاومت به خشکی چمن های فصل سرد توسط برخی مواد طبیعی نظیر هومیک اسید، در این پژوهش اثر محلول پاشی چهار غلظت هومیک اسید (۰ و ۱۰۰ و ۴۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) و دو سطح آبیاری (استاندارد و نیمه استاندارد) بر کیفیت و کمیت رای گراس چند ساله (Lolium perrene L) مورد بررسی قرار گرفت. اثر محلول پاشی هومیک اسید و میزان آبیاری بر میزان جذب عناصر ماکرو (N,P,K,Mg,Ca) و آهن معنی دار نشد اما، کاربرد هومیک اسید اثر معنی داری بر میزان جذب عنصر روی داشت . بیشترین میزان جذب عنصر روی در گیاهان شاهد و کمترین میزان آن در گیاهانی که با استفاده از ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید تیمار شده بودند مشاهده شد. تیمار آبیاری در سطح پنج درصد بر میزان رشد گیاه اثر معنی داری داشت و آبیاری نیمه استاندارد در مقایسه با آبیاری استاندارد سبب افزایش میزان رشد گیاه گردید، با اعمال آبیاری نیمه استاندارد، گیاهانی که با ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید تیمار شدند کمترین میزان رشد را نشان دادند. تیمارهای اعمال شده اثر معنی داری بر کیفیت ظاهری چمن داشت. به نظر می رسد مصرف ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید همراه با آبیاری نیمه استاندارد بدون افزایش تعداد دفعات مورد نیاز سربرداری، سبب بهبود کیفیت ظاهری چمن می گردد.