سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کاظم زاده خواجوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثرات توأم نیتروژن و تراکم بوته بر روی ویژگیهای کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم ۰۴۰ در سال ۹۰ در اصفهان به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه۱۰۰،۳۰۰،۴۰۰ ، کیلورم کود ، تکرار انجام شد. عامل اصلی نیتروژن با چهار سطح شامل عدم مصرف نیتروژن) ۰ اوره در هکتار و عامل فرعی تراکم بوته در چهار سطح شامل ۳۰ هزار بوته در هکتار ۹۰ هزار بوته در هکتار و۱۲۰ هزار بوته در هکتار انتخاب شد ، نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نیتروژن برکلیه صفات شامل عملکرد ماده خشک ، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک بلال ، وزن علوفه تر از لحاظ آماریمعنی دار نیست ولی اثر سطوح مختلف تراکم بوته بر صفات برگ و بلال در سطح احتمال ۰% ولازم به ذکر است اثر متفابل نیتروژن و تراکم بر کلیه صفات مورد بررسی در معنی دار نیست . بنا براین به نظر میرسد در شرایط مشابه این آزمایش، می توان با افزایش تراکم بوته به میزان بیشتر از مقدارتوصیه شده، عملکرد کمی و کیفیعلوفه را بدون مصرف اضافی نیتروژن بیشتر از مقدار توصیه بر اساس آزمون خاک به مقدار قابل توجهی افزایش داد