سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ندا بوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان داروئی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
عظیم قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی بارانی مطلق – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در پژوهش حاضر تأثیر مصرف لجن فاضلاب و زئولایت طبیعی بر میزان فنول، فلاونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه دارویی کنگرفرنگی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح لجن ( ۱۵ و ۲۰ و ۲۵% W/W) و چهار سطح زئولایت ( ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد W/W) ، و تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر لجن به عنوان یک کود الی در میزان متابولیتهای ثانویه کنگرفرنگی بود، در این تحقیق از زئولایت جهت کاهش سمیت لجن فاضلاب (از طریق جذب عناصر سنگین) استفاده شد. گیاهان پس از برداشت در دمای ۳۸ درجه خشک شده و آسیاب شدند، عصاره جهت تعیین میزان فنول (سنجش فولین سیوکالتیو) و فلاونوئید (روش آلومینیوم کلراید) تهیه شد. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه به روش DPPH اندازه گیری شد. طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس افزایش لجن تأثیر مثبتی بر فاکتورهای ذکر شده نشان نداد، در حالی که زئولایت تا سطح ۱۰ % باعث افزایش میزان تجمع فنول وفلاونوئید و سپس کاهش آنها شد، همچنین در غلظت ۶۴۰mg/100cc عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی تحت تأثیر سطوح زئولایت افزایش یافت.