سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید زابلی – عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل
اکبر فخیره – عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل
احمد قنبری – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
سهیلا نوری – عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل

چکیده:

جنس Agropyron با نام فارسی علف گندمی، از جنبه های مختلف از جمله تولید علوفه سبز و خشک و حفاظت خاک اهمیت دارد. در این تحقیق اثرات تنش شوری بر جوانه زنی گونه A. Desertorum که از دو منطقه مختلف گردآوری شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور اجرای این تحقیق تعداد ۵۰ عدد بذر در هر تکرار (ظرف پتری دیش) بر روی کاغذ صافی در داخل اتاقک رشد کشت گردید. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در چهار تکرار و هفت سطح شوری (صفر ، ۷۵ ، ۱۵۰ ، ۲۲۵ ، ۳۰۰ ، ۳۷۵ و ۴۵۰ میلی مولار) انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری به لحاظ سرعت و درصد جوانه زنی گونه بین دو منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. همچنین اثرات متقابل بین گونه و شوری برجوانه زنی نیز معنی دار نمی باشد. سطوح مختلف شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه اثر معنی داری داشتند P<0.01 و جوانه زنی بذرها در تیمار شوری ۳۰۰ میلی مولار, بطور کامل متوقف گردید به طور کلی، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی با افزایش غلظت شوری کاهش یافت.