سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی حسینی – دانشجوی دکترای علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه فردوسی م

چکیده:

تنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده در مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان میباشد. به منظور ارزیابی جوانهزنی و رشد اولیه ریحان سبز و ریحان بنفش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ دو آزمایش جداگانه بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در ژرمیناتور در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. سطوح مختلف خشکی عبارت بودند از: ۰ و ۰/۳- و ۱- و ۳- و ۵- و ۱۰- بار. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطوح مختلف خشکی درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، وزن تر گیاهچه، طول ریشهچه و ساقهچه هر دو گیاه کاهش یافت. برازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین سطوح مختلف تنش و درصد جوانهزنی ریحان سبز و بنفش را به خوبی توجیه نمود. پارامتر X-50 مدل مذکور حاکی از کاهش ۵۰ درصدی حداکثر جوانهزنی ریحان سبز و ریحان بنفش به ترتیب در پتانسیلهای اسمزی ۹/۷- و ۲/۷- بار میباشد. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که ریحان بنفش نسبت به ریحان سبز در برابر تنش خشکی حساس تر است.