سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

م گلدانی – اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ا نظامی –

چکیده:

شوری از جمله تنش های محیطی محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی است. لذا تعیین آستانه تحمل به شوری در استقرار گیاهچه برای انتخاب خاک و آب آبیاری حائز اهمیت م یباشد. این بررسی به منظور ارزیابی تحمل به شوری و تعیین آستانه زنده ماندن دواکوتیپ کنجدSesamum indicum L.) در شرایط هیدروپونیک در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در دو مرحله تحت شرایط گلخانه انجام شد. در مرحله ١٠ و ١۵ دسی زیمنس بر متر و ، اول چهار سطح شوری صفر، ۵ اکوتی پهای کلات و سه قلعه بود. نتایج نشان داد، که در این مرحله گیاهچه ها تا هدایت الکتریکی ۵ دسی زیمنس بر متر زنده ماندند و درهدایت الکتریکی ١٠ و ١۵ دسی زیمنس بر متر از بین رفتند. با وجود این شوری سبب کاهش معنی دار سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه شد و تحمل به شوری اکوتیپ سه قلعه نسبت به کلات بیشتر بود. در مرحله دوم آزمایش فاکتورها شامل سطوح شوری ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۹ و ۱۱ دسی زیمنس بر متر و اکوتی پهای کلات و سه قلعه بود. نتایج نشان داد، که ارتفاع گیاهچه، طول ریشه، تعداد برگ، تعداد گیاه زنده، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک برگ، وزن تر و وزن خشک ساقه و نسبت ریشه به ساقه تحت تاثیر معنی دار سطوح مختلف شوری قرار گرفت. با ازدیاد شوری صفات مورد اندازه گیری کاهش نشان داد و اکوتیپ سه قلعه تحمل بیشتری را نشان داد، ولی روند کاهشی اکوتیپ سه قلعه نسبت به کلات شدیدتر بود. بر اساس نتایج حاصله، آستانه تحمل به شوری در مرحله گیاهچ های اکوتیپ کلات ٧ دسی زیمنس بر متر و برای اکوتیپ سه قلعه حدود ١٠ دسی زیمنس بر متر تعیین شد