سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید بختیاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سیده الهام حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های لوبیا قرمز، آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه نیشابور انجام شبدذور تحت چهار سطح شوری ( ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵) بر حسب میلی مول بر لیتردرشرایط جوانه زنی قرار داده شدند . جهت اعمال شوری از کلرید سدیم استفاده شد . بذور جوانه زده روزانه و به مدت پنج روز شمارش شدند. سپس درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر و خشک ساق هچه و ریشه چه اندازه گیری شد. نتایج صفات مورد مطالعه نشان داد که افزایش میزان شوری باعث کاهش معنی دار درصد و سرعت جوان هزنی گردید. صفات رویشی شامل طول ساق هچه و ریش هچه، وزن تر ساق هچه و ریش هچه و وزن خشک ساق هچه کاهش یافتند. شوری ۰ و ۷۵ میلی مولار به ترتیب بالاترین و کمترین وزن تر ساقه چه و ریشه چه و نیز وزن خشک ساقه چه و ریشه چه را ایجاد نمودند. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد با ۱۰۰% جوانه زنی و کمترین مربوط به ۷۵ میلی مولار با ۵۵/۵۵% جوانه زنی بو . د با توجه به مؤلفه های جوانه زنی و رش دریشه چه و ساقه چه می توان چنین نتیجه گرفت که رقم لوبیای ناز حساس به شوری می باشد. بنابراین توصیه می شود که در مزارع قبل از کشت این رقم آزمون خاک جهت تعیین شوری خاک انجام گیرد یا از تکنولوژیهای تقویت کننده بذر نظیر پرایمینگ استفاده شده.