سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم تباکی بجستانی – مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
جلیل فرزادمهر – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
حسین بشری – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی رمضانی – کارشناس ارشد بیابان زدایی، اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

چکیده:

افزایش تنش خشکی قابلیت دسترسی گیاهان به آب را کاهش داده و اثرات نامطلوبی بر درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین رشد گیاهچه ها خواهد داشت. به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر مرحله جوانه زنی و رویشی گونه Amygdalus scoparia این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل بذور گونه مرتعی Amygdalus scoparia , در ۶ سطح مختلف تنش خشکی با سطوح صفر (شاهد) ، ، ۴، ۶، ۸ ، ۱۰، ۱۲ بار بوسیله پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ با دمای ۲۵مثبت و منغی ۱ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵% و ۱۲ ساعت روشنایی با نور فلور سانت انجام شد. درصد جوانه زنی در سطح احتمال ۵% در تیمارهای مختلف بطور معنی داری متفاوت بود ولی در سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق جوانه زنی بذرور در شرایط آزمایش فوق با محدودیت روبرو بود و جوانه ی رویشی تنها به میزان اندکی رشد داشت. در نظر گرفتن شرایط بهینه محیط آزمایشگاهی در چنین آزمایشهایی از پیش شرط های اولیه جهت بررسی اثرات تنشهای مختلف از جمله تنش خشکی میباشد که در این مطالعه درصد کم جوانه زنی نشاندهنده عدم وجود شرایط بهینه برای رشد این گونه بود.