سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب صابرهمیشگی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان رشت
علیرضا ترنگ – کشاورزی شمال کشور(رشت) پژوهشکده بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی
عباسعلی دهپوری – اعضای هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور (رشت)
فاطمه صابرهمیشگی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

rebaudiana بر ریزازدیادی گیاه استویا (IBA ) به منظور بررسی اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید آزمایشی در آزمایشگاه کشتبافت پژوهشکده بیوتکنولوژی (Invitro ) در شرایط درون شیشهای (Stevia Bertoni) 0در ۴ تکرار و ۵ نمونه در هر تکرار T 0به صورت کاملاً تصادفی T کشاورزی شمال کشور(رشت) در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. آزمایش انجام گرفت. استویا به عنوان یک شیرین کننده طبیعی بدون کالری از خانواده آفتابگردان محسوب میشود. بذرهای استویا قدرت جوانه زنی بسیار پایینی دارند و تکثیر از این طریق باعث میشود که جمیعت همسان تولید نشود در نتیجه باعث ایجاد تغییرات زیاد در ویژگیهای مهم مثل ترکیبات شیرینی میشود. با توجه به مشکلات فوق، کشت بافت و ریزازدیادی تنها راه سریع تکثیر انبوه ۰T 0در T 0 هT 0گر T ،( ۰به منظور تولید انبوه گیاهچههای استویا از طریق کشت درون شیشهای(ریزازدیادی T 0 این آزمایش T گیاه استویا میباشد . در ۱ میلی- ، ۰/۵ ،۰/۲۵) IT BA 0رشد، اکسین ۰ T 0T 0تنظیم کننده T 0T 0غلظتهای مختلف T 0T 0) همراه با TM.S) محیط کشت پایه موراشیگ_اسکوگ ۲ سانتی- / ۵ سانتیمتر) و بیشترین طول ریشه ( ۹۱ / بیشترین طول شاخساره ( ۴۵ .T 0قرار گرفت۰ T 0مورد استفاده T 0 شT 0بخ T 0T 0به عنوان T ( گرمبرلیتر ۰مشاهده T IT BA دارای ۱ میلیگرمبرلیتر ۰ MS 7) در محیط کشت پایه / ۳۱ ) و بیشترین تعداد گره ( ۷۰ / متر) و بیشترین تعداد ریشه ( ۳۰ ۵۱ میلیمتر) و همچنین بهترین غلظت در وزن / ۱ سانتیمتر) و بهترین غلظت در اندازه کالوس ( ۴۵ / شد. بیشترین طول میانگره ( ۴۲ مشاهده شد. T IBA0T 0 میلیگرمبرلیتر / دارای ۵ MS 0 گرم) در محیط کشت پایه /