سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین افراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
داوود محبی کلهری – استادیار مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالرضا صمیمی – دانشیار مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مطالعه اثرپارامترهای سطح بسترآندو غلظت نمک طعام برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی دومحفظه ای هوا کاتد بررسی شده است خوراک ورودی که حاوی باکتریهای وحشی هوازی و بی هوازی بوده بصورت پیوسته ازتصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان تامین گردید گرافیت درسه سطح ۰/۰۷۱۲و۰/۰۹۴۹و۰/۱۱۸۶ مترمربع که به ترتیب معادل با ۹۰و۱۲۰و۱۵۰گرم وزن مرطوب گرافیت میباشد بررسی گردید الکترودهای گرافیت میله ای و پارچه کربنی درمحفظه های اندو کاتد استفاده گردید و اثر آن برعملکرد پیل سوختی میکروبی مورد بررسی قرارگرفت افزایش سطح الکترودآندو کاتد موجب افزایش چگالی توان شد استفاده از پارچه کربنی به عنوان الکترود آند و کاتد باعث افزایش چگالی توان و کاهش شیب منحنی پلاریزاسیون گردید.