سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی سروری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی مواد وم
مریم احتشام زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و
امیر فرزانه – دانش آموخته کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شهید باهنر ک
حسین ملکی قلعه –

چکیده:

پوشش الکترولس نیکل فسفر با توجه به سختی و مقاومت به خوردگی بالا و یکنواختی مناسب بسیار مورد توجه است. در این تحقیق پس از شستشوی نمونه در محلولهای قلیایی و اسیدی، بر روی سطح نمونه به کمک حمام روی، یک لایه زینکاته ایجادشد. ساختار و خواص سطح پوشش تأثیر زیادی بر روی خواص مکانیکی پوشش میگذارد لذا در این مقاله اثر افزودن مقادیر۰/۲تا ۱ گرم بر لیترSDS به حمام الکترولس بر روی مورفولوژی سطح و ریز ساختار پوشش بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد که افزودن سرفکتانت تأثیر قابل ملاحظهای برروی خصوصیات پوشش الکترولس نیکل فسفر میگذارد میکروسختی پوششها با استفاده از دستگاه میکروسختیسنج با بار اعمالی ۵۰grمحاسبه شد. نتایج نشان میدهد که افزودنSDS باعث افزایش ۳۸ درصدی سختی پوشش میشود. همچنین نتایج نشان میدهند که سرفکتانت بر روی اندازه دانه، ساختار کریستالی و زبری پوشش اثر میگذارد و باعث بهبود مورفولوژی سطح و کاهش اندازه نانوکریستالها تا حد۱۰nm میشوند برای شناسایی فازها و مورفولوژی سطح و ترکیب شیمیایی به ترتیب از دستگاه پراش اشعه ایکسXRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)و تجهیزاتEDS استفاده شده است.