سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
رحمان فرخی تیمورلو – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

نقاله های مارپیچی با دارا بودن ساختمان ساده، راندمان عملکردی بالا و نیزا کم به سرویس و نگهداری از ساده ترین وسایل برای انتقال مواد کشاورزی می باشند. این انتقال یا بصورت مستقل یا بصورت بخشی از اجزای تشکیل دهنده سایر تجهیزات کشاورزی نظیر ماشین های برداشت بکار می رود. هدف از این تحقیق بررسی آسیب های وارد شده بر روی دانه گندم در فرایند انتقال آن توسط نقاله مارپیچی در سرعت های چرخشی و فواصل مختلف نقاله مارپیچی از نانودانی می باشد. نقاله مارپیچی مورد استفاده دارای گام استاندارد به طول ۱۵۰ سانتی متر و قطر خارجی محور هلیس ۱۵/۵ سانتی متر بود. آزمایش ها برای محاسبه میزان آسیب دانه گندم در پنج سطح سرعت های ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ دور بر دقیقه و چهار سطح فاصله لبه هلیس از صفحه ی زیرین ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ میلی متر در پنج تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گردید. سپس از هر تکرار، ۱۲۰ گرم نمونه گندم برداشت شده و آسیب های آن به صورت دانه شکست و دانه ترک دار تعیین گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد جرمی دانه شکسته شده در سرعت ۵۰۰ دور بر دقیقه و فاصله آزاد ۶ مییل متر مقدار ۰/۰۹% و کمترین آن در سرعت ۱۰۰ دور بر دقیقه و فاصله آزاد ۱۵ میلی متر، مقدار ۰/۰۳۵% است. همچنین بیشترین درصد عددی دانه ترک دار در سرعت ۵۰۰ دور بر دقیقه و فاصله آزاد ۶ میلی متر مقدار ۶/۶۶% و کمترین در سرعت ۱۰۰ دور بر دقیقه و فاصله آزاد ۱۵ میلی متر مقدار ۱/۵% است.