سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صحراییان جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدناصر علوی نائینی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمد شاکر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
حسن طلعتی –

چکیده:

در هر یک از روش های برداشت اعم از دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه به دلایل مختلفی امکان تلفات دانه وجود دارد. تلفات سامانه کوبش از لحاظ کمی شامل دانه هایی است که به صورت خوشه های کوبیدهنشده یا نیم کوب از کمباین بیرون می ریزد و از لحاظ کیفی به دانه هایی گفته می شود که ضمن عمل کوبیدن شکسته شده اند. سرعت محیطی استوانه کوبنده، میزان خوراک ورودی به کوبنده و فاصله استوانه کوبنده با ضد کوبنده از عوامل موثر بر کوبش محصول دانسته شده است. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف سرعت دورانی کوبنده ( ۷۰۰۸۰۰ ۹۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه)، فاصله کوبنده از ضد کوبنده ( ۸ و۱۰ ۱۲ و ۱۴ میلیمتر) و طول ساقه برش یافته ۶۰-۵۰ و۷۰-۶۱ و۸۰-۷۱ سانتیمتر) بر درصد شکسته های لب پر، نیم دانه، خرده و ریز خارج شده از سامانه کوبش کمباین لکسیون ۵۱۰ بررسی شد. از طرح آماری فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. از آزمون دانکن نیز جهت مقایسه بین میانگین ها استفاده شد. آزمایش در یکی از مزارعروستای کردشول شهرستان پاسارگاد استان فارس انجام شد. در مزرعه مورد نظر گندم رقم مرودشت با کمبینات مارک آمازون کشت شده بود. نتایج نشان داد که سرعت دورانی ۷۰۰ دور در دقیقه، فاصله کوبنده و ضد کوبنده ۱۰ میلی متر و طول برش یافته ۸۰-۷۱ سانتی متر بیشترین تاثیر را بر کاهش میزان شکستگی(چهار گروه شکسته) داشته است.