سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهام شریفی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهن
حسن ثقفیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
سید حسین رضوی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عملیاتحرارتی آلیاژهای آلومینیم میتواند با استفاده از روشهای حرارتدهی سریع مانند کوره مادونقرمز بهبود داده شود. طی حرارتدهی سریع، سرعت فرایندهای کنترل شده توسط نفوذ به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. در اینتحقیق به منظور مشاهده تأثیر حرارتدهی سریع بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ عملیاتحرارتی پیرسختی به روشهای مختلف، در کوره مقاومتی و در کوره مادونقرمز، انجام گردید. خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژها موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از کوره مادون قرمز جهت انجام عملیات پیر سختی آلیاژآلومینیم ۷۰۷۵ باعث افزایش سختی و همچنین کوتاه نمودن سیکل عملیاتحرارتی در مقایسه با روشهای متداولپیرسختی در کورههای مقاومتی شده است. استفاده از حرارتدهی سریع توسط امواج مادونقرمز در عملیات پیرسختی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ موجب کاهش زمان سیکل عملیاتحرارتی از ۲۴ ساعت در کوره معمولی به ۲ ساعت در کوره مادونقرمز (کاهش زمان سیکل عملیاتحرارتی بیش از % ۹۰ درصد) به همراه حدود % ۸ افزایش حداکثر سختی و تقریباً ۳۸% افزایش استحکام آلیاژ نسبت به کوره معمولی شده است