سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرید گوران اوریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا کیهانی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

لغزش چرخ محرک از مهمترین مباحث مربوط به مفاهیم کشش تراکتور است که تأثیر بسیاری در میزان عملکرد ومصرف انرژی و ظرفیت کاری تراکتور دارد. در این تحقیق به بررسی اثر رطوبت خاک و سرعت تراکتور بهعنوان دوعامل اثرگذار مهم بر روی لغزش، در شرایط مزرعهای پرداخته شد. آزمایشها با استفاده از یک تراکتور و یک گاوآهن برگرداندر تکخیش برای اعمال نیروی کششی در پنج سطح رطوبت خاک با میانگینهای ۲/۰۶ و ۵/۵۰ و ۹/۱۸ و ۱۴/۵۶ و ۱۸/۰۶ درصد و در هر رطوبت با گاز ثابت تراکتور و ۵ دنده مختلف در خاک لومی رسی یک مزرعه تحقیقاتی صورت پذیرفت. با استفاده از دادههای به دست آمده مشخص گردید تأثیر هر دوی این پارامترها بر لغزش بسیار معنیدار است. همینطور رفتار لغزش نسبت به سرعت در رطوبتهای مختلف متفاوت است و در نهایت با نرمافزار SPSSمدل S=0.825W+1.854V-2.508 برای پیشبینی میزان لغزش با استفاده از رطوبت خاک و سرعت تراکتور با ضریب تعیین ۰/۸۲۵ استخراج گردید