سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان آقاقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
محمود موسوی مشهدی – استاد دانشکدهی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده:

جرثقیلهای صنعتی دارای انواع مختلفی از جمله سقفی، دروازهای و بازویی میباشند. یکی از تعیین کننده ترین پارامترهای موجود در جرثقیلهای بازویی میزان سرعت باز شدن جک میباشد. با تعیین سرعت بهینه میتوان در ایمنترین حالت و باصرفه جویی در زمان به بالاترین بازده دست یافت. در این مقاله به تحلیل این نوع جرثقیل و تأثیر سرعت باز شدن جک بر پارامترهای خروجی اجزای جرثقیل با استفاده از نرمافزار اجزای محدودABAQUS نسخهی ۶/۹پرداخته میشود. نتایج تحلیلها نشان میدهد که به طور کلی با افزایش سرعت باز شدن جک جرثقیل، میزان کرنش پلاستیک معادل اجزای جرثقیل نیز افزایش مییابد. همچنین میتوان دریافت که تغییرات تنش وارد بر اجزای جرثقیل و تغییرات نیروی محوری وارد بر جک جرثقیل بر حسب سرعت باز شدن جک با یکدیگر رابطهی معکوس دارند