سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهری خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
اصغر مصلح ارمانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
حمید رضا عظیم زاده – دکترای جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی استان خرم آباد

چکیده:

یکی از اثرات عناصر سنگین در گیاهان تولید اکسیژن آزاد می باشد. پرولین به عنوان پاک کننده رادیکالهای هیدروکسیل، گیاهان را در مقابل این عناصر محافظت می نماید. در این تحقیق زنده مانی و میزان تجمع پرولین در نهالهای سرو خمره ای در غلظت های مختلف سزب و کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نهال های دو ساله سرو خمره ای به مدت ۷۰ روز توسط محلولهایسرب و کادمیم در غلظتهای ۲۰۰،۵۰۰و۱۰۰۰ میلیگرم بر لیتر مورد آبیاری قرار گرفتند. میزان پرولین ماده تر به روش Bates اندازهگیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که پرولین به طور معنی داری با افزایش غلظت سرب و کادمیم در گیاه افزایش یافت. نوع نوع آلاینده معنی دار نبود. هیچ گونه تفاوت معنی داری بین غلظت های مختلف سرب و کادمیم در × آلاینده و اثر متقابل غلظت افزایش میزان پرولین مشاهده نشد نتایج آزمایش همچنین نشان داد با افزایش غلظت سرب و کادمیم میزان زنده مانی نهالهای سروخمره ای کاهش یافت.