سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهری خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و ک
اصغر مصلح آرانی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من
حمید سودایی‌زاده – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من

چکیده:

یکی از اثرات عناصر سنگین در گیاهان تولید اکسیژن آزاد می‌باشد. پرولین به عنوان پاک کننده رادیکال های هیدروکسیل، گیاهان را در مقابل این عناصر محافظت می‌نماید. در این تحقیق زنده‌مانی و میزان تجمع پرولین در نهال های زیتون در غلظت‌های مختلف سرب و کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نهال‌های دو ساله زیتون به مدت ۷۰ روز توسط محلول های سرب و کادمیم در غلظت های ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و در سه تکرار مورد آبیاری قرار گرفتند. میزان پرولین ماده تر به روش Bates اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سرب و کادمیم بر میزان پرولین در برگ گیاه زیتون با افزایش غلظت این دو عنصر مشابه بود. افزایش سرب و کادمیم تا غلظت ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر باعث افزایش معنی دار میزان پرولین در برگ گیاه زیتون شد. افزایش غلظت از میزان ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر تا ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر سرب و کادمیم به طور معنی داری باعث کاهش میزان پرولین گردید. تفاوت معنی داری بین غلظت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر سرب و کادمیم بر میزان پرولین در برگ این گیاه وجود نداشت. نتایج آزمایش همچنین نشان داد با افزایش غلظت سرب و کادمیم میزان زنده‌مانی نهال های زیتون کاهش یافت.