سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد طاهر نظامی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
مرجان کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، ک
داوود حبیبی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک تهران
فرهاد رجالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سرب و روی بر محتوای کلروفیل و فاکتور تجمع در سه گیاه زراعی (خلر، ماشک، یونجه) و مقایسه این سه گونه گیاهی با یکدیگر بر محتوی کلروفیل در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی ومقایسه میانگین داده هابه روش اختلاف a دانکن انجام گرفت. با توجه به جدول تجزیه واریانس(جدول ۲) در بین گیاهان مورد آزمایش از نظر تولید کلروفیل در سطح ۱% اختلاف معنی داری بود . a معنی داری در سطح ۱% دیده شد. اثرات متقابل گیاه در خاک بر روی تولید کلروفیل با توجه به جدول تجزیه واریانس(جدول ۲) مقدار فاکتور تجمع سرب و روی در سه گونه گیاهی حاکی از تفاوت معنی دار آن می باشد و بررسی ها نشان داد گیاه یونجه نسبت به سایرگیاهان بیشترین میزان عنصر را در اندام هوایی خود تجمع داده است. کاهش یافت، در بین گونه های مورد آزمایش b و a بررسی داده ها نشان داد که با افزایش عناصرسرب و روی میزان کلروفیل یونجه از توانایی بالاتری نسبت به دیگر گیاهان در تولید کلروفیل و تجمع سرب و روی برخوردار بود. نمونه خاک های آلوده مورد نظر از خاک های زراعی آلوده مجاور کارخانه کنسانتره روی و معادن سرب و روی واقع درکیلومتر ۱۰ استان زنجان آورده شد.