سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رجبی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

صنعت سد سازی امروزه در کشور ما پیشرفت وسیعی کرده است. مجموع کل ظرفیت سدهای مخزنی کشور در حدود ۰۰۵/۰ مجموع ظرفیت های مخزنهای دنیا می باشد و برداشت های هیدروگرافی از مخازن نشان می دهد که به طور متوسط سالیانه در حدود ۷۵/۰ در صد ظرفیت سدهای کشور تحت اثر رسوب گذاری از بین می رود که این مقدار معادل ۱۷۵ تا ۲۵۰ مترمکعب است. با توجه به موقعیت رودخانه زاینده رود در مرکز فلات ایران، سد زاینده رود دارای اهمیت زیادی می باشد. در این تحقیق به بررسی اثر سد زاینده رود بر مقدار رسوب جامانده در سد با استفاده از روش برون و پارامترهای کیفیت آب با استفاده از نرم افزار Aq.QA پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است راندمان تله اندازی سد ۹۸ درصد بوده و به دلیل وجود این سد در حدود ۸۸ درصد رسوب سرشاخه ها در سد رسوب می کند. از نظر کیفیت آب، سد زاینده رود باعث شده در سال خشک میزان یون بیکربنات ۵/۵۶ درصد، یون فسفات ۷/۳۳ درصد، سدیم ۸/۱۴ درصد و میزان SAR 5/42 کاهش یابد