سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا مهرآذر – کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
بهرام خیری – دکترای مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فریده حق شناس – دکترای آمار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدعظیم فرمهینی فراهانی – کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبک های زندگی و قومیت گرایی مصرف کنندگان بر نگرش خرید آن ها می باشد. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر، توصیفی، پیمایشی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن کلیه مشتریان فروشگاه شهروند شعبه میدان آرژانتینمی باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۸۵ نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع اوری گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سبک های زندگی سنت گرایی، واقع گرایان، راضی شدگان، معتقدان،موفقان،تلاش گران و سازندگان بر نگرش خرید موثر می باشند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که قومیت گرایی اثر قابل توجهی بر نگرش خرید داشته و مشتریان در هنگام خرید آن را به عنوان عامل مهمی در نظر می گیرند