سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب محمدعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی
علیرضا باقری – دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید SA برپارامترهای رشد سویا در شرایط تنش شوری این پژوهش در منطقه مرودشت فارسدر سال ۱۳۸۹ درگلدانهای پلاستیکی بصورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاتصادفی در ۳ تکرار اجرا شد یکفاکتور شامل غلظتهای مختلف هورمون SA در چهار سطح صفر، ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظتهای مختلف شوری NaCl در ۳ سطح صفر، ۳و۶ دسی زیمنس برمتر درنظر گرفته شد روش استفاده از هورمون بصورت اسپری برروی برگ ها بود که در ۲ مرحله انجام شد. مرحله اول ه۸-۷ برگی و در مرحله دوم یک هفته بعد از مرحله اول انجام شد و تیمار شوری بوسیله آب آبیاری بعد از اعمال تیمار اول انجا م شد.