سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نغمه مومنی – کارشناسی ارشد بخش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود جواد آروین – عضو هیئت علمی بخش باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بتول کرامت – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شوری یکی از تنشهای غیر زیستس مهمی است که بر رشد و نمو گیاه اثر می گذارد. ترکیباتی از قبیل اسید سالیسیلیک قادر به افزایش مقاومت گیاهان در برابر شوری است. در این تحقیق اثر اسید سالیسیلیک و تنش شوری (صفر و ۸۰ میلی مولار) بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و رشد ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای اسید سالیسیلیک در ۳ سطح (شاهد ، خیساندن بذر در اب، خیساندن بذر در محلول اسید سالیسیلیک ۰/۱ میلی مولار) مطالعه شدند. شوری سبب کاهش وزن تر علوفه ، عملکرد کوانتومی فتوسیستم II ، ماکزیمم کوانتومی عملکرد فتوسیستم II به ترتیب حدود ۶۴ ، ۸ و ۱۸ درصد گردید. همچنین محتوای کلروفیل a ، b کل و کارتنوئیدو آنتوسیانین تحت تاثیر شوری سبب کاهش آنها گردید. پیش تیمار اسید سالیسیلیک موجب بهبود رشد و افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و در نهایت پارامترهای رشد گردید. همچینین اسید سالیسیلیک با افزایش عملکرد کوانتومی فتوسیستم II ، ماکزیمم کوانتومی عملکرد فتوسیستم II و کاهش خاموشی غیر فتوشیمیایی سبب افزایش کارایی فتوسنتز گردید. به نظر می رسد پیش تیمار با اسید سالیسیلیک موجب القای پاسخ های سازشی در گیاهان در تنش های شوری شده و در نتیجه منجر به تشویق واکنش های حفاظتی روی رنگیزه های فتوسنتزی گردیده که اثر آن در بهبود رشد گیاهان مشخص است.