سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پرنیا رسولی – دانشجوی کارشناس ارشد گیاهان زینتی دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی زنجان
محمود محبی – مدیر گروه و مدرس واحد علمی کاربردی زنجان

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر سالیسیلیک اسید و ساکاروز بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل بریده ژربرا رقم میکس انجام شد. این آزمایش با دو فاکتور سالیسیلیک اسید در چهار سطح (۰ و ۱ و ۲ و ۴ میلی مول در لیتر) و ساکاروز در سه سطح ( ۰ و ۰/۵ و ۱ درصد) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش میزان تولید اتیلن محتوی نسبی آب گلبرگ (RWC) و جذب محلول مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده استفاده از سالیسیلک اسید تاثیر معنی داری در سطح ۵ درصد بر تولید اتیلن، محتوی نسبی آب گلبرگ (RWC) و جذب محلول نشان داد . به طوری که میزان تولید اتیلن و جذب محلول در غلظت ۲ میلی مول در لیتر سالیسیلیک اسید به ترتیب کاهش و افزایش یافت . ساکارز به تنهایی اثری بر صفات نداشت. تیمار سالیسیلیک اسید ۲ میلی مول در لیتر + ۰/۵ درصد ساکاروز بیشترین تاثیر را بر کاهش تولید اتیلن و افزایش جذب محلول داشت. کمترین اثر مربوط به شاهد بود سالیسیلیک اسید در هر د و غلظت ۱ و ۲ میلی مول در لیتر به همراه ساکاروز ۰/۵ درصد باعث افزایش معنی دار محتوی نسبی آب گلبرگ گردید.