سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نغمه مومنی – کارشناسی ارشد بخش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود جواد آروین – عضو هیئت علمی بخش باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بتول کرامت – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شوری می تواند بر فرآیندهای فیزیولوژیکی ، از جوانه زنی تاتکوین گیاه تاثیرگذار باشد. سالیسیلیک اسید به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات فنلی جهت تعدیل کردن واکنشهای گیاه و استرسهای محیطی شناخته شده است. این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گیاهچه ذرت در تنش شوری انجام گردید. تیمارهای اسید سالیسیلیک در ۴ سطح (شاهد ، خسیاندن بذر در آب ، خسیاندن بذر در محلول اسید سالیسیلیک ۰/۱ میلی مولار و خیساندن بذر در محلول اسید سالیسیلسک ۰/۲ میلی مولار) و تنش شوری در ۳ سطح (صفر ف ۴۰ و ۸۰ میلی مولار) مطالعه شدند. پس از یک هفته جوانه زنی ، پارامترهای از جمله : درصد جوانه زنی ، متوسط زمان جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، ضریب یکنواخی جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه ، وزن تر و خشک گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری ۴۰ میلی مولار باعث کاهش درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، ضریب یکنواختی جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه گردید. تنش شوری ۸۰ میلی مولار به مراتب اثرات منفی شدید تری بر کلیه پارامترهای مورد مطالعه داشت. اسید سالیسیلیک موجب افزایش رشد طولی ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه شد. پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید سبب بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه تحت تنش شوری گردید.