سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین سجادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد انار

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر مقاومت به سرما دانهالهای پسته رقم بادامی ریز، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملاً تصادفی در مؤسسه تحقیقات پسته کشور انجام شد. دانهالهای پسته با سالیسیلیک اسید در چهار غلظت صفر (شاهد)، ۰/۵ و ۱ و ۲ مولار محلولپاشی شدند. سپس دانهالها جهت سرمادهی داخل انکوباتور در دماهای ۴ (شاهد)، ۰ و ۲- و ۶- درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از سرمادهی میزان نشت یونی برگها به مدت یک هفته اندازهگیری شد. نتایج نشان داد میزان نشت یونی در غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید در سطح پنج درصد (۰٫۰۵>P) معنی دار و در طول زمان اندازه گیری در سطح یک درصد (۰٫۰۱>P) معنی دار بود، اما اثر دما، اثرات متقابل دما و غلظت، اثرات متقابل دما و زمان و اثرات متقابل غلظت و زمان معنیدار نبود. کمترین میزان نشت یونی در غلظت ۲ مولار سالیسیلیک اسید و بیشترین میزان در تیمار شاهد مشاهده شد اما اختلاف معنی داری بین غلظت ۰/۵ و ۱ مولار وجود نداشت. همچنین در طول زمان اندازه گیری بیشترین میزان نشت یونی در روز هفتم و کمترین میزان در روز اول به دست آمد. با توجه به نتایج بهدست آمده استفاده از سالیسیلیک اسید با کاهش نشت یونی میتواند باعث ایجاد مقاومت به سرما در دانهالهای پسته رقم بادامی ریز شود.