سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا حیاتی – کارشناس ناظر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محسن شریفی شایگان – کارشناس ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر

چکیده:

طی آزمایشی که در سال های ۸۹-۱۳۸۸ انجام گرفت واکنش گیاه ریحان به کاربرد سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی در غلظت های (۶۰۰-۴۰۰-۲۰۰-۰ ppm) بر روی قسمت های هوایی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. سالیسیلیک اسید وزن تر، وزن خشک، بازده و میزان اسانس را افزایش داد. در مرحله تمام گل اندام های هوایی گیاه پس از خشک کردن در دمای محیط (سایه) به روش تقطیر با آب (Hydro-distillation) و با بکارگیری دستگاه کلونجر (Clevenger ) اسانس گیری شد. درصد اسانس در تیمار ۲۰۰ppm سالیسیلیک اسید ۰/۷۳% به دست آمد که نسبت به سایر تیمار ها افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد. ترکیب های متشکله اسانس بوسیله دستگاه های GC و GC/MS مورد بررسی قرار گرفت که از بین ترکیب های شناسایی شده در تمامی تیمار ها با بیشترین و کمترین میزان، متیل کاویکول (( ۴۰۰ppm) 521/37 – (شاهد) ۸۲۵/۳۲) ، رانیال((شاهد) ۶۲۷/۱۳ ۴۰۰ppm) 544/14 ) ، نرال ((شاهد) ۶۵۳/۱۲ – ۴۰۰ppm) 814/10) و کاریوفیلن ((شاهد) ۳۶۹/۶- ۶۰۰ppm) 081/6) بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.