سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
محسن شریفی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
پیام حیاتی – کارشناس ارشد شیمی
وحید روشن سروستانی – دکترای گیاهان دارویی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

طی آزمایش که در سال های ۸۹-۱۳۸۸ انجام گرفت واکنش گیاه مرزه به کاربرد سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی در غلظت های (۶۰۰-۴۰۰-۲۰۰-۰ ppm) بر روی قسمت های هوایی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. سالیسیلیک اسید ار تفاع گیاه وزن تر، وزن خشک، ارتفاع شاخه جانبی، طول شاخه جانبی، سطح برگ، میزان کلروفیل و میزان اسانس را افزایش داد. در مرحله تمام گل اندام های هوایی گیاه پس از خشک کردن در دمای محیط (سایه) به روش تقطیر با آب (Hydro-distillation) و با بکارگیری دستگاه کلونجر (Clevenger ) اسانس گیری شد. درصد اسانس در تیمار ۲۰۰ppm سالیسیلیک اسید ۳/۷۳۱% بهدست آمد که نسبت به سایر تیمار ها افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد. ترکیب های متشکله اسانس بوسیله دستگاه های GC و GC/MS مورد بررسی قرار گرفت که از بین ترکیب های شناسایی شده در تمامی تیمار ها با بیشترین و کمترین میزان کارواکرول ((شاهد) ۴۴/۸۳۵- (۲۰۰ppm) و ۳۸/۴۸)، گاما – ترپینن ((۴۰۰ppm) و ۴۰/۲- (۲۰۰ppm) و ۳۷/۳۱۱) ، آلفا- ترپینن ((۲۰۰ppm) و ۷/۷۴۵- (شاهد) ۴/۳۴۱)، بتا – میرسن ((۲۰۰ppm) و ۴/۲۷- (شاهد) ۲/۵۱) و پی – سیمن ((۲۰۰ppm) و ۲/۴۹۲- (شاهد) ۱/۳۶۹) بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.